Vyvíja sa vaše dieťa správne?

V našej poradni Vám poskytneme
pomoc od skúsených odborníkov.


Má Vaše dieťa problémy?

So zvládaním učiva v škole?
S dobrým prospechom?
So zvládaním zátažových situácií?
S učením?Navštívte naše centrum:

SCSPPIMKA
 • Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva


  Prevencia, diagnostika, poradenstvo a terapie sú prioritné činnosti, ktoré poradňa poskytuje deťom, od 1 do 26 rokov a ich rodičom, pedagógom, vychovávateľom i ostatným, ktorí s takýmito deťmi pracujú.

  Poradenské centrum je zriadené pre riešenie problémov učenia žiakov ZŠ, SŠ a ŠZŠ s poruchami čitania, písania, pravopisu, matematiky a všetkých vývynových porúch reči a jazyka.

  Poskytujeme:

  • Terapeuticko - liečebné programy
  • EEG Biofeedback tréning
  • Poradenstvo pre deti s Downovým syndrómom
  • Školenia a semináre pre odbornú a laickú verejnosť
  • Ostatné odborné služby po vzájomnej dohode
 • Plány a vízia do budúcna


  Naše zariadenie sa zameria na včasnú depistáž, diagnostiku, ranú starostlivosť a poradenstvo pre rodičov detí so zdravotným postihnutím s prognózou sociálnej integrácie zdravotne postihnutých detí. Okrem toho chceme skvalitniť poradenský servis a komunikáciu rodičov, školy, lekára a charitatívnych inštitúcií po horizontálnej i vertikálnej línií.
 • Pomôžeme Vášmu dieťatu:

  • kompenzáciou prechodných nedostatkov v učení
  • v odstránení príčin vzniknutého problému
  • v hľadaní optimálneho spôsobu učenia sa
  • v stimulácii pomocou liečebnej terapie


  Pomôžeme škole:

  • v oblasti výchovno - vzdelávacieho procesu
  • pri tvorbe inidividuálneho vzdelávacieho programu
  • aktívnou účastou v procese kompletnej starostlivosti


  Pomôžeme Vám:

  • včasnou diagnostikou porúch učenia a poruchy pozornost
  • pochopiť špeciálne potreby a vnímanie Vášho dieťaťa
  • odbremeniť sa od náročnej výuky Vášho dietaťa